• Λίμνη Ζάζαρη | Lake Zazari
  • Λίμνη Χειμαδίτιδα | Lake Cheimaditida
  • Λίμνη Βεγορίτιδα | Lake Vegoritida
  • Ποταμός Νέστος | Nestos River

Το έργο «Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων» στοχεύει στον καθορισμό ελάχιστης στάθμης/παροχής στα υδάτινα σώματα των λιμνών Ζάζαρης, Χειμαδίτιδας, Πετρών και Βεγορίτιδας, και του ποταμού Νέστου, ώστε να διατηρούνται τα οικοσυστήματά τους και να προάγεται η αειφόρος ανάπτυξη.

Εντάσσεται στο πρόγραμμα «GR02 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009-2014 & κατά 15% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Περισσότερα...