Ανακοίνωση Πρόχειρου Διαγωνισμού για ανάθεση υπηρεσιών

Ανακοίνωση Πρόχειρου Διαγωνισμού για ανάθεση υπηρεσιών

ανακοίνωση διαγωνισμού

Ανακοίνωση Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την ανάθεση των υπηρεσιών «Εξωτερικές υπηρεσίες για την υλοποίηση δράσεων ΕΚΒΥ στο πλαίσιο της Πράξης “Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων”». Αριθμός προκήρυξης Α1-2/2016.

Η παροχή υπηρεσιών εντάσσεται στο Υποέργο 1 της Πράξης. Το έργο διακρίνεται σε δύο τμήματα:

– Τμήμα Α. Υπηρεσίες με αντικείμενο την παροχή συμβουλών για τον καθορισμό της απαιτούμενης στάθμης των λιμνών Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών & Βεγορίτιδα και της διακύμανσης αυτής.
– Τμήμα Β. Υπηρεσίες με αντικείμενο τη γεωπληροφορική και την επεξεργασία μετεωρολογικών δεδομένων για τα παραδοτέα Α.1.3 και Γ.1.1.

Ο Προσφέρων μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα. Ως προθεσμία παραλαβής προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016, ώρα 10 π.μ.

Μοιραστείτε το άρθρο