Αποτελέσματα

nestos river
Ποταμός Νέστος | Λ. Λογοθέτης, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να συνεισφέρει στα εξής αποτελέσματα:

  • καθορισμό της ελάχιστης εποχιακής στάθμης των λιμνών Ζάζαρης, Χειμαδίτιδας, Πετρών και Βεγορίτιδας
  • καθορισμό της ελάχιστης εποχιακής παροχής κατά μήκος του ποταμού Νέστου και των κύριων παραποτάμων του
  • προτάσεις διαχειριστικών μέτρων για την επίτευξη της ελάχιστης στάθμης/παροχής στα ανωτέρω υδάτινα σώματα
  • κάλυψη των απαιτήσεων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων Δυτ. Μακεδονίας και Αν. Μακ. & Θράκης μέσω της αξιοποίησης των παραδοτέων του έργου από τις Διευθύνσεις Υδάτων των ανωτέρω υδατικών διαμερισμάτων
  • ενίσχυση των διμερών σχέσεων με τη συμμετοχή του Ερευνητικού Ινστιτούτου Βιοοικονομίας της Νορβηγίας (ΝΙΒΙΟ)
  • μεταφορά τεχνογνωσίας και ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα που αφορούν στην προστασία των λιμναίων οικοσυστημάτων, στον καθορισμό ελάχιστης στάθμης σε αυτά καθώς και σε θέματα προσομοίωσης της υδρολογίας των λεκανών απορροής τους
  • προαγωγή της ευαισθητοποίησης και βελτίωση της γνώσης για την προστασία και τη διαχείριση των υδάτινων σωμάτων τα οποία αντιμετωπίζουν περιβαλλοντικά προβλήματα
  • διατήρηση των οικοσυστημάτων των υδάτινων σωμάτων και προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης

 

Τα παραδοτέα του έργου είναι:

Π.Α1.1 Ανάλυση των απαιτήσεων της ιχθυοπανίδας σε ελάχιστη εποχιακή στάθμη και ποιότητα νερού στις λίμνες Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών & Βεγορίτιδα.

Π.Α1.2 Ανάλυση των απαιτήσεων των υδρόβιων μακρόφυτων σε ελάχιστη εποχιακή στάθμη και ποιότητα νερού στις λίμνες Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών & Βεγορίτιδα.

Π.Α1.3 Διερεύνηση της χωρικής κατανομής του βάθους και της ποιότητας των υδάτων των λιμνών Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών & Βεγορίτιδα.

Π.Α2.1 Ανάλυση και προτάσεις όσον αφορά στις απαιτήσεις της ιχθυοπανίδας σε ελάχιστη εποχιακή παροχή στον ποταμό Νέστο.

Π.Β.1 Ανάλυση κλιματικών παραμέτρων στις περιοχές μελέτης.

Π.Β.2 Εκτίμηση μελλοντικών τιμών βροχής και θερμοκρασίας στις υδρολογικές λεκάνες των υπό έρευνα υδάτινων σωμάτων.

Π.Γ1.1 Συγκέντρωση δεδομένων και υφιστάμενων μελετών – Υποστήριξη ομάδων υποέργου.

Π.Γ1.2 Ανάπτυξη και εφαρμογή του ολοκληρωμένου υδρολογικού ομοιώματος της  λεκάνης απορροής των λιμνών Ζάζαρης, Χειμαδίτιδας, Πετρών και Βεγορίτιδας.

Π.Γ1.3 Προτάσεις διαχείρισης υδατικών πόρων, για την επίτευξη της ελάχιστης στάθμης στα υδάτινα σώματα των λιμνών Ζάζαρης, Χειμαδίτιδας, Πετρών και Βεγορίτιδας.

Π.Γ2.1 Παροχή δεδομένων  –  Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Π.Γ2.2 Διαχειριστικό ομοίωμα των υδατικών πόρων στη λεκάνη απορροής του ποταμού Νέστου.

Π.Γ2.3 Προτάσεις διαχείρισης των υδατικών πόρων στη λεκάνη απορροής του ποταμού Νέστου, για την επίτευξη της ελάχιστης παροχής στο εν λόγω υδάτινο σώμα.

Π.Ε.6 Αποτίμηση των δράσεων δημοσιότητας.

 

Μοιραστείτε το άρθρο