Δράσεις

lake vegoritis
Λίμνη Βεγορίτιδα | Δ. Ζέρβας, Φωτ. αρχείο ΕΚΒΥ

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιείται μια ολοκληρωμένη έρευνα για την ποσοτικοποίηση της ελάχιστης στάθμης σε λίμνες και της ελάχιστης παροχής σε ποταμούς. Η έρευνα αυτή περιλαμβάνει:

  • τις απαιτήσεις σε νερό βασικών βιολογικών στοιχείων των υδάτινων οικοσυστημάτων όπως είναι τα υδρόβια μακρόφυτα και η ιχθυοπανίδα,
  • την επερχόμενη κλιματική αλλαγή και τις μεταβολές που αναμένονται στις κλιματικές παραμέτρους στις περιοχές των υπό έρευνα υδάτινων σωμάτων και
  • τις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες σε νερό των κύριων ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις υπό μελέτη περιοχές.

 

Πιο αναλυτικά, το έργο υλοποιείται μέσα από τις ακόλουθες δράσεις:

Α1. Διερεύνηση των απαιτήσεων των ειδών ιχθυοπανίδας και χλωρίδας όσον αφορά στη διακύμανση της στάθμης σε λιμναία υδάτινα σώματα

Α2. Διερεύνηση των απαιτήσεων της ιχθυοπανίδας όσον αφορά στη διακύμανση της παροχής σε ποτάμια υδάτινα σώματα

Β. Πρόγνωση κλιματικών παραμέτρων της επόμενης 50ετίας

Γ1. Προτάσεις διαχείρισης υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής για την επίτευξη της ελάχιστης περιβαλλοντικής στάθμης σε λιμναία υδάτινα σώματα

Γ2. Προτάσεις διαχείρισης υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής για την επίτευξη της ελάχιστης περιβαλλοντικής παροχής σε ποτάμια συστήματα

Δ. Διαχείριση του έργου

Ε. Σχέδιο Ενημέρωσης και Δημοσιοποίησης του έργου

 

Μοιραστείτε το άρθρο