Το έργο

lake petron
Λίμνη Πετρών | Π. Κακούρος, Φωτ. αρχείο ΕΚΒΥ

Οι συνεχώς αυξανόμενες απολήψεις νερού – άμεσα ή έμμεσα – από ποταμούς και λίμνες για σκοπούς υδρευτικούς, αρδευτικούς, βιομηχανικούς, υδροηλεκτρικούς κ.λπ. οδηγούν σε αλλοίωση ή και καταστροφή ποτάμιων και λιμναίων οικοσυστημάτων, όταν γίνονται χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των οικοσυστημάτων σε νερό.

Μολονότι στη χώρα μας έχει αναγνωριστεί ότι η ικανοποίηση των αναγκών σε νερό των λιμναίων και ποτάμιων οικοσυστημάτων αποτελεί ηθική και νομική υποχρέωση, εντούτοις ελάχιστα έχουν προωθηθεί οι διαδικασίες που να ποσοτικοποιούν τις ανάγκες αυτές. Εννοείται, βεβαίως, ότι η ποσοτικοποίηση πρέπει να βασίζεται σε δεδομένα έρευνας και παρακολούθησης υδρολογικών, οικολογικών και άλλων παραμέτρων του ποταμού ή της λίμνης.

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο καθορισμός των ελάχιστων τιμών παροχής και στάθμης νερού – για τους ποταμούς και τις λίμνες, αντίστοιχα – είναι υποχρέωση όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ. Η Ελλάδα εναρμόνισε την οδηγία αυτή με τον Ν. 3199/2003.

Σήμερα στη χώρα μας η αναγκαιότητα καθορισμού ελάχιστων τιμών παροχής και στάθμης νερού για τους ποταμούς και τις λίμνες εξειδικεύεται πλέον με τη μορφή συγκεκριμένων μέτρων, σε όλα σχεδόν τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμού τα οποία εκπονήθηκαν για κάθε Υδατικό Διαμέρισμα.

Το έργο «Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων» στοχεύει στον καθορισμό ελάχιστης στάθμης/παροχής στα υδάτινα σώματα των λιμνών Ζάζαρης, Χειμαδίτιδας, Πετρών και Βεγορίτιδας, και του ποταμού Νέστου, ώστε να διατηρούνται τα οικοσυστήματά τους και ταυτοχρόνως να προάγεται η αειφόρος ανάπτυξη.

Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα «GR02 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009-2014 & κατά 15% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.


Φορέας υλοποίησης

ekby logoΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

 

Εταίροι του έργου

greek democracy logoΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

 

auth logoΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΝΑΛΕ)

 

nibio logo smallNORWEGIAN INSTITUTE OF BIOECENOMY RESEARCH
(NIBIO)

 


 

Μοιραστείτε το άρθρο